Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De website www.falcofietsbar.be is eigendom van de firma De Broyer – Staelens vof, BE0502.350.726, met maatschappelijke zetel te Wijngaardstraat 79 1755 Gooik.

 

Deze website is de e-commerce website van Falco, Klinkaert 3 1500 Halle, info@falcofietsbar.be, 0472383902.


De e-commerce website van Falco biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar winkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Falco (“Verkoper”) moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij het afrekenen. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De Klant plaatst een bestelling door het plaatsen van een product in de winkelmand. Bij het uitchecken vult de Klant de contact- en leveringsgegevens in. De bestelling kan pas afgerond worden indien de Klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. De Klant heeft de keuze om te betalen via een Paypalrekening, via een creditkaart of via een bankkaart.

 

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Voor bepaalde producten is het niet mogelijk om levering aan huis te kiezen, deze moeten worden afgehaald in de winkel. Dit wordt nadrukkelijk bij het product vermeld. Voor andere producten heeft de Klant de keuze om de bestelling af te halen in de winkel van de Verkoper, gelegen te Klinkaert 3 1500 Halle, of deze te laten leveren op een adres naar keuze. De keuze die de Verkoper maakt bij het plaatsen van de bestelling is definitief. Het is niet mogelijk om achteraf de leveringswijze te veranderen.

 

Het afhalen van de bestelling in de winkel is kosteloos, voor andere leveringswijzen wordt een leveringskost aangerekend. De standaard leveringskost bedraagt 5 euro.

 

Voor digitale producten wordt geen leveringskost aangerekend, deze worden bezorgd op het e-mailadres dat de Klant opgeeft bij de contactgegevens.

 

Artikelen besteld via deze e-commerce website worden enkel geleverd in België. De levering gebeurt door de Verkoper of door een koerierdienst aangesteld door de Verkoper. De Klant wordt op de hoogte gebracht zodra de bestelling klaarstaat voor levering. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald worden goederen op stock geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Verkoper.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant voor het verstrijken van de herroepingstermijn via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail de Verkoper op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

 

De Verkoper moet de teruggestuurde artikelen ontvangen niet later dan 14 kalenderdagen nadat de Klant zijn beslissing had meegedeeld om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. 

 

De Klant moet de artikelen terugsturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde artikelen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op inschrijvingen voor events en rides. Indien de Klant verhinderd is om aanwezig te zijn op een event krijgt hij het ticket niet terugbetaald maar wordt dit omgezet in een tegoed om deel te nemen aan een ander of toekomstig event.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Het terugbezorgen van de goederen aan de Verkoper gebeurt op kosten van de Klant.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Verkoper onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 

Artikel 9: Klantendienst 


Eventuele klachten of vragen kunnen gemeld worden via e-mail naar info@falcofietsbar.be of telefonisch op het nummer 0472/383902.

 

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Broyer – Staelens vof, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst. De bestelling kan pas afgerond worden indien de Klant hiervoor de toestemming geeft. De Klant kan dan eveneens de toestemming geven om zijn gegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

 

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Broyer – Staelens vof, Wijngaardstraat 79 1755 Gooik, kan de Klant gratis zijn persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Deze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze Cookie Policy.

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).